1.  INLEIDING

SAS Wecandoo, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder nummer 830 251 435, gevestigd op het adres 128 rue de La Boétie, 75008 Parijs (hierna "Wecandoo") met BTW-nummer FR54830251435, exploiteert een website die ambachtslieden en gebruikers met elkaar verbindt en die toegankelijk is op het adres http://www.wecandoo.com/ (hierna: het "Wecandoo Platform").

Het doel van het Wecandoo Platform is het promoten van vakmanschap en het verbinden van Ambachtslieden (hierna de "Ambachtslieden") aan personen die willen profiteren van hun knowhow (hierna de "Gebruikers"). Ambachtslieden bieden, via het Wecandoo Platform, Workshops aan die de Gebruikers in staat stellen hun kennis en ervaring door te geven. Wecandoo stelt dus de Gebruikers in staat om contact op te nemen met Ambachtslieden en om Workshops te boeken via het Wecandoo Platform.

De beheerder van het Platform is de heer Grégoire EYGLUNENT in zijn hoedanigheid van voorzitter van SAS CETTD, voorzitter van SAS WECANDOO.

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden" of het "Contract") is het bepalen van de voorwaarden waaronder de Gebruiker het Wecandoo Platform kan gebruiken en Workshops kan boeken.

Het gebruik van de Diensten aangeboden door het Wecandoo Platform door de Gebruiker impliceert zijn/haar volledige aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Het raadplegen van het Platform en/of het gebruik van de Diensten impliceert de onherroepelijke en ondubbelzinnige aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker verklaart en erkent dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en onherroepelijk aanvaardt door het daartoe bestemde vakje aan te vinken bij het gebruik van de Diensten of bij de reservering van een Workshop of de betaling van een cadeaubon.

De Algemene Voorwaarden worden aan alle Gebruikers meegedeeld vóór het afsluiten van het contract voor het gebruik van de Diensten en hebben voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Ze zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.wecandoo.com.

Aangezien de Algemene Voorwaarden later gewijzigd kunnen worden, is de versie die van toepassing is op het gebruik van de Diensten door de Gebruiker, de versie die geldt op de dag van de reservering van een Workshop.

2.   DEFINITIES

De volgende begrippen hebben tussen de partijen de volgende betekenis:

"Workshop" verwijst naar een activiteit aangeboden door de Ambachtsman en online gezet via het Wecandoo Platform. Workshopvoorwaarden worden gespecificeerd in de advertentie die de Ambachtsman online plaatst op het Wecandoo Platform.

"Ambachtsman" betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn/haar activiteit beroepsmatig uitoefent en workshops aanbiedt op het Platform.

"Begunstigde": de natuurlijke persoon die profiteert van een cadeaubon.

"Account" betekent de persoonlijke account die door de Gebruiker moet worden aangemaakt om Workshops te kunnen boeken op het Wecandoo Platform en om toegang te krijgen tot een persoonlijke ruimte;

"Wecandoo Platform" betekent het digitale platform om Ambachtslieden en Gebruikers met elkaar in contact te brengen met het oog op het organiseren en houden van Workshops.

"Diensten": alle gratis of betaalde diensten die door Wecandoo worden aangeboden via het Wecandoo Platform.

"Gebruiker" betekent de natuurlijke persoon die het Wecandoo Platform gebruikt en die, indien van toepassing, een Workshop boekt.

3.   DOEL

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het vastleggen van contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Wecandoo Platform door de Gebruiker en op de relatie tussen de Gebruiker en de Ambachtsman.

4.  VERPLICHTING OM DE ONDERNEMING TE INFORMEREN

Wecandoo brengt de volgende informatie onder de aandacht van de Gebruikers:

 • Ambachtslieden die bevoegd zijn om offertes in te dienen op het Wecandoo Platform zijn professionals.
 • Contracten gesloten tussen een Ambachtsman en een Gebruiker via het Wecandoo Platform zijn contracten van dienstverlening. Het doel ervan is het verlenen van een dienst door de Ambachtsman in de vorm van het houden van een Workshop waaraan de Gebruiker deelneemt. Deze contracten zijn onderworpen aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het verbintenissenrecht en de wettelijke aansprakelijkheid die van toepassing zijn op de contractuele relatie, alsmede aan de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming.
 • De wijze van rangschikking en schrapping van aanbiedingen is toegankelijk via de speciale rubriek op de volgende url: wecandoo.com.
 • Het Wecandoo Platform maakt het sluiten van contracten tussen professionals en consumenten mogelijk, het biedt de nodige ruimte op het Wecandoo Platform voor de communicatie van informatie voorafgaand aan de levering van een dienst.
 • De positie en rangschikking van de Workshops in de zoekresultaten op het Platform is afhankelijk van verschillende factoren zoals:
 • De geografische nabijheid van de locatie van de Workshop volgens de keuze van de gebruikers;
 • De data waarop de Workshop beschikbaar is;
 • Eerdere opmerkingen en beoordelingen voor de Workshop;
 • Het aantal reserveringen voor de Workshop.

5. AANMAAK EN BEHEER VAN HET ACCOUNT

Toegang tot het Wecandoo Platform door Gebruikers en het doorbladeren van de verschillende beschikbare Workshops is niet afhankelijk van de registratie van de Gebruiker. Gebruik van Diensten van het Wecandoo Platform daarentegen kan alleen na het aanmaken van een Account door de Gebruiker.

Het openen van een Account geeft toegang tot een persoonlijke ruimte waar de Gebruiker zijn reserveringen en persoonlijke gegevens kan beheren.

5.1. Een Account aanmaken

Om een Account aan te maken, hebben Gebruikers de keuze om:

 • een Account aan te maken op het Wecandoo Platform door verplichte velden in te vullen (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, postcode en wachtwoord); of
 • in te loggen op het Platform, via een Facebook-account of Google-account. Door een dergelijke functie te gebruiken, heeft Wecandoo toegang tot de Facebook- of Google-accountgegevens van de Gebruiker die nodig zijn voor de verbinding. De Gebruiker heeft het recht om op elk moment de koppeling tussen zijn Wecandoo-account en zijn Facebook- of Google-account te verwijderen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de juistheid van zijn gegevens controleren.

Zodra het aanmaken van een Account is gevalideerd, stuurt Wecandoo de Gebruiker (naar het e-mailadres dat de Gebruiker bij het aanmaken van zijn Account heeft opgegeven) een bevestigingsmail. Op deze e-mail hoeft de Gebruiker niet te reageren.

5.2. Wachtwoord

Het aanmaken van het Account leidt tot de toekenning van een login aan de gebruiker, waardoor deze toegang krijgt tot zijn/haar Account via een wachtwoord dat de gebruiker moet instellen.

Het wachtwoord is persoonlijk, vertrouwelijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker verbindt zich er dus toe het nooit aan derden mee te delen. Om de veiligheid van de accounts van het Wecandoo Platform zo goed mogelijk te beschermen, moet de Gebruiker ervoor zorgen dat hij/zij niet hetzelfde wachtwoord hergebruikt als het wachtwoord dat verbonden is aan andere accounts waarmee hij/zij toegang heeft tot diensten van andere bedrijven.

De Gebruiker verbindt zich ertoe Wecandoo, op het volgende e-mailadres: contact@wecandoo.com, zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elk frauduleus gebruik van zijn persoonlijke Account of van verlies, diefstal of openbaarmaking van zijn wachtwoord.

Wachtwoorden kunnen worden gewijzigd via het Wecandoo Platform door de Gebruiker onder "Mijn profiel".

In elk geval behoudt Wecandoo zich het recht voor om een verzoek tot registratie voor diensten op het Wecandoo Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

5.3. Sluiting van het Account op initiatief van de Gebruiker

De Gebruiker kan te allen tijde en naar eigen goeddunken verzoeken zijn/haar Account met het Wecandoo Platform af te sluiten. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan het volgende adres: bonjour@wecandoo.com of rechtstreeks online via zijn/haar Account door de procedure "Uitschrijven" te volgen.

Wecandoo stemt ermee in het Account van de Gebruiker onmiddellijk na ontvangst van het verzoek definitief af te sluiten.

5.4. Sluiting van het Account op initiatief van Wecandoo

Wecandoo behoudt zich het recht voor om de persoonlijke Account van de Gebruiker te verwijderen in het geval dat de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, in het bijzonder in het geval van:

 • niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van Wecandoo;
 • (poging tot) omzeiling van de technische beschermingsmaatregelen van Wecandoo;
 • verstrekking van valse informatie bij het aanmaken van het Account;
 • enigerlei actie die in strijd is met de commerciële belangen van Wecandoo.

6. GEBRUIK VAN HET WECANDOO-PLATFORM

6.1. Minderjarigen

Het gebruik van het Wecandoo Platform is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar of ouder. Registratie op het Wecandoo Platform door een minderjarige is verboden. Door toegang tot, gebruik van of registratie op het Platform, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Een volwassen Gebruiker kan een Workshop boeken voor een minderjarige. In dat geval moet de minderjarige tijdens de Workshop vergezeld worden door een persoon met ouderlijk gezag of vooraf schriftelijke toestemming krijgen van een persoon met ouderlijk gezag die hem/haar toestaat deel te nemen aan de Workshop. Deze schriftelijke toestemming moet aan de Ambachtsman worden gegeven.

6.2. Workshop boeken

De Gebruiker rechtstreeks op het Wecandoo Platform een Workshop reserveren.

Het boekingsproces omvat gewoonlijk de volgende stappen:

 • de Gebruiker selecteert een Workshop op het Wecandoo Platform door de beschrijving van de dienst en de specifieke voorwaarden ervan zorgvuldig te lezen.
 • de Gebruiker kiest een Workshop datum binnen de beschikbare data.
 • de Gebruiker bepaalt het aantal deelnemers voor wie hij inschrijft.
 • de Gebruiker vult zijn telefoonnummer en zijn factuuradres in.
 • de Gebruiker maakt een Account aan op het Wecandoo Platform onder de voorwaarden van 4.1. van deze Algemene Voorwaarden of identificeert zich op zijn Account met zijn e-mailadres en wachtwoord.
 • de Gebruiker definieert een factuuradres.

Vervolgens krijgt de Gebruiker een overzicht met alle gemaakte keuzes, de totale prijs en de betalingswijze. Zo kan de Gebruiker de details van zijn bestelling controleren en, indien nodig, wijzigingen aanbrengen alvorens zijn bestelling definitief te registreren.

De Gebruiker gaat vervolgens over tot betaling onder de voorwaarden beschreven in artikel 8.1. van deze Algemene Voorwaarden. Na validatie van de bestelling ontvangt de Gebruiker binnen 72 uur een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling met alle bijbehorende informatie.

De Gebruiker kan een "last minute" reservering maken (d.w.z. 48 uur voor de datum van de Workshop) door een reserveringsaanvraag te sturen naar het adres bonjour@wecandoo.com. De aanvraag moet de titel van de Workshop vermelden waaraan hij/zij wenst deel te nemen, de plaats, de datum, het aantal deelnemers waarvoor hij/zij inschrijft en de contactgegevens van de Gebruiker. Wecandoo verbindt zich ertoe zo snel mogelijk contact op te nemen met de Gebruiker om hem/haar verder te informeren.

6.3. Het verloop van de Workshop

De Gebruiker verbindt zich ertoe stipt te zijn. Een vertraging van vijftien (15) minuten wordt getolereerd. De Ambachtsman heeft het recht de deelname van de Gebruiker aan de Workshop te weigeren wegens buitensporige vertraging. In een dergelijk geval kan noch de Ambachtsman, noch Wecandoo verantwoordelijk worden gesteld en kan de Gebruiker geen terugbetaling of schadevergoeding vragen.

Tijdens een Workshop verplicht de Gebruiker zich tot een respectvolle houding (hoffelijk, niet-gewelddadig, niet-schadelijk en niet-beledigend) ten opzichte van de Ambachtsman en de andere deelnemers.

De Gebruiker moet alle door de Ambachtsman opgelegde veiligheids- en hygiënemaatregelen naleven, evenals alle instructies, waarschuwingen, adviezen of andere richtlijnen die nodig zijn voor het goed verloop van de Workshop. Deze verplichting omvat de plicht om de Ambachtsman te waarschuwen in geval van gezondheidsproblemen die de Workshop in gevaar kunnen brengen. Elke inbreuk op deze veiligheidsverplichting geeft de Ambachtsman het recht de Gebruiker uit te sluiten van de Workshop. In dat geval heeft de Gebruiker geen recht op terugbetaling of schadevergoeding. Bovendien is Wecandoo niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet-naleving door de Gebruiker.

Gebruikers en Ambachtslieden handelen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Wecandoo biedt een bemiddelingsdienst aan en controleert op geen enkele wijze de kwaliteit van de Workshops, de overeenstemming met hetgeen hierover op de website is vermeld en eventuele risico's die met het volgen van een Workshop gepaard gaan. Wecandoo is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker door het volgen van een Workshop lijdt.

6.4. Beoordelingen en opmerkingen

Aan het einde van de Workshop moedigt Wecandoo Gebruikers aan om de geleverde dienst te beoordelen en van commentaar te voorzien. Gebruikers stemmen ermee in geen verklaringen af te leggen of gedragingen te vertonen die discriminerend of intimiderend zijn voor een persoon op basis van diens etnische of nationale afkomst, godsdienst, geslacht, geslachtsidentiteit, lichamelijke of geestelijke handicap, gezondheidstoestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid.

In het geval van buitensporige opmerkingen, behoudt Wecandoo zich het recht voor om:

 • geen commentaar te publiceren of eerder gepubliceerd commentaar te verwijderen.
 • het Account van de Gebruiker te verwijderen.

Gebruikers mogen geen recensie achterlaten over een Workshop waaraan ze niet hebben deelgenomen.

6.5. Speciale verzoeken

Gebruikers die wensen deel te nemen aan een andere Workshop dan wordt aangeboden op het Wecandoo Platform (qua aard, datum, of locatie) worden uitgenodigd om contact op te nemen met Wecandoo op het adres bonjour@wecandoo.com. Hun verzoek zal zo snel mogelijk worden bestudeerd en, indien van toepassing, kan een offerte worden aangeboden.

7.  ANNULERINGSBELEID

7.1. Annulering van de Workshop door de Ambachtsman

Ambachtslieden zijn professionals/ deskundigen voor wie het organiseren van Workshops niet noodzakelijk de hoofdactiviteit is. Het kan dus gebeuren dat zij door hun professionele beperkingen een Workshop moeten afzeggen. In een dergelijk geval zal Wecandoo de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen en kan zij aanbieden de Workshop te verplaatsen naar een andere datum, de Workshop door een andere Ambachtsman te laten uitvoeren of een cadeaubon te geven voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Gebruiker heeft betaald voor de geannuleerde Workshop. Wecandoo kan ook het door de Gebruiker betaalde bedrag terugbetalen binnen vijf (5) werkdagen na de annulering van de Workshop door de Ambachtsman. De terugbetaling gebeurt via bankoverschrijving.

7.2. Annulering van de Workshop door de Ambachtsman of Wecandoo

Het houden van bepaalde Workshops is onderworpen aan voorwaarden die op de beschrijvende pagina van de Workshop op het Platform worden gespecificeerd. Deze voorwaarden worden aan de Gebruiker bevestigd in de bevestigingsmail die hij/zij ontvangt na de betaling.

Er kan bijvoorbeeld een minimumaantal mensen nodig zijn om de Workshop door te laten gaan, of een bepaald weertype voor de activiteit (dit is vaak het geval bij buitenactiviteiten).

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan Wecandoo of de Ambachtsman de Workshop annuleren, indien mogelijk uiterlijk 48 uur voor de geplande datum, en zal Wecandoo de Gebruiker per e-mail en/of telefoon waarschuwen. Wecandoo kan voorstellen de Workshop te verplaatsen naar een andere datum of kan het door de Gebruiker betaalde bedrag binnen vijf (5) werkdagen na de annulering terugbetalen.

7.3. Annulering van de Workshop door de Gebruiker

Alle reserveringen zijn definitief.

Voor Workshops met een duur van meer dan of gelijk aan drie (3) dagen, kan de Gebruiker echter worden terugbetaald indien hij zijn reservering ten minste tien (10) dagen voor de datum van de eerste dag van de betreffende Workshop annuleert. Bij annulering tussen de zevende  (7e ) en de tiende (10e ) dag voor de aanvang van de Workshop kan de Gebruiker 50% van het betaalde bedrag terugbetaald krijgen. Bij annulering minder dan zeven (7) dagen voordat de workshop plaatsvindt, wordt de Gebruiker niet terugbetaald.

Voor Workshops van minder dan drie dagen kan de Gebruiker, naar keuze van Wecandoo, ofwel terugbetaald worden ofwel een cadeaubon ontvangen op de website van Wecandoo voor een bedrag gelijk aan de prijs van de door de Gebruiker betaalde Workshop indien hij zijn reservering annuleert ten minste vier (4) dagen voor de eerste dag van de betreffende Workshop. Indien de annulering minder dan vier (4) dagen voor de Workshop plaatsvindt, ontvangt de Gebruiker geen terugbetaling.

Indien de Gebruiker wenst deel te nemen aan de Workshop op een andere datum dan die welke is gereserveerd, wordt de Gebruiker aangeraden contact op te nemen met Wecandoo op het adres bonjour@wecandoo.com om de mogelijkheid te bespreken om de datum van zijn/haar deelname aan de Workshop te wijzigen. Wecandoo garandeert niet dat de Gebruiker een andere datum kan worden aangeboden.

8. TOEGANKELIJKHEID

8.1. Kwaliteit van de diensten

Wecandoo maakt gebruik van technische oplossingen om 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang te verlenen tot het Wecandoo Platform. Ze kan echter op elk moment de toegang tot het Wecandoo Platform of bepaalde functies ervan opschorten, beperken of onderbreken om updates of wijzigingen aan de inhoud uit te voeren of om elke andere actie uit te voeren die noodzakelijk wordt geacht voor de goede werking van het platform.

Wecandoo streeft ernaar hoge kwaliteit te bieden. Zij stelt de Gebruiker in staat de hem/haar ter beschikking gestelde communicatiemiddelen in de best mogelijke omstandigheden te gebruiken. Niettemin kan Wecandoo geen absolute toegankelijkheid of beschikbaarheid van het Wecandoo Platform garanderen. Wecandoo is daarom ook niet aansprakelijk voor schade als het Wecandoo Platform, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is. Ook is Wecandoo niet verantwoordelijk voor de goede werking van de computerapparatuur van de Gebruiker en zijn toegang tot het internet.

8.2. Onderhoud en actualisering

Wecandoo stelt alles in het werk om de Gebruiker efficiënte diensten te verlenen. Zij verbindt zich ertoe passende middelen in te zetten om de diensten in optimale operationele omstandigheden te houden.

Wecandoo behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, het Wecandoo Platform tijdelijk te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van een update, onderhoudswerkzaamheden, wijzigingen of veranderingen van de operationele methoden en functionaliteiten.

Wecandoo is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deze wijzigingen en/of tijdelijke niet-beschikbaarheid van het Wecandoo Platform of de daaraan verbonden diensten.

8.3.Beveiliging

Het Wecandoo Platform is een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem. Elke frauduleuze toegang tot het Wecandoo Platform is verboden en strafbaar. Wecandoo doet haar uiterste best, in overeenstemming met de regels van de kunst, om het Wecandoo Platform te beveiligen. Gezien de complexiteit van het internet kan zij echter geen absolute veiligheid garanderen.

9.  FINANCIËLE VOORWAARDEN

9.1. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijs wordt weergegeven in euro's (€) alle belastingen inbegrepen en geldt voor één persoon, tenzij anders vermeld. De prijs van een Workshop, weergegeven op het Platform, is de prijs die geldt op de dag van bestelling. De weergegeven prijzen houden echter geen rekening met eventuele wisselkoersen of kosten in verband met het gebruik van een in een derde land uitgegeven creditcard. Bovendien behoudt Wecandoo zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Workshops blijven in rekening gebracht op basis van de tarieven die gelden op het moment van de reservering of het gebruik van de cadeaubon.

De betaling van de bestelling kan, naar keuze van de Gebruiker, plaatsvinden met een credit card (Visa, Mastercard, American Express).

De prijs van de Workshop bestaat uit twee elementen:

 • De beloning van de Ambachtsman voor de uitgevoerde Workshop.
 • De commissie voor Wecandoo.

De commissie wordt gebruikt om de kosten in verband met het Wecandoo Platform te dekken en de inspanningen van Wecandoo te vergoeden.

Wecandoo behoudt zich het recht voor om de verwerking van de reservering op te schorten in geval van weigering van de betalingsautorisatie door de bank van de Gebruiker of om enige andere legitieme reden, met name in geval van frauduleus gebruik van betaalmiddelen. Wecandoo behoudt zich het recht voor de reservering te weigeren van een Gebruiker met wie een geschil over betaling bestaat.

Een factuur wordt naar de Gebruiker gestuurd na ontvangst van de online betaling van de Workshop.

9.2. Sponsoring en promotiecodes

De Gebruiker kan profiteren van promotiecodes dankzij het door Wecandoo opgezette sponsoringprogramma.

Om van een promotiecode gebruik te maken kan de Gebruiker rechtstreeks via het Wecandoo Platform een e-mail sturen door een unieke sponsorcode door te geven aan mensen die hij/zij wil sponsoren. De unieke verwijzingscode mag op geen enkele manier worden gedeeld.

Een unieke verwijzingscode wordt door Wecandoo verstrekt onder de vermelding "Code om aan uw vrienden te geven".

Voor elk gebruik van het Wecandoo Platform door een ontvanger van een verwijzingscode krijgt de sponsorende Gebruiker een cadeaubon ter waarde van vijf (5) euro en profiteert de ontvanger van een korting van 10%. De cadeaubon wordt door Wecandoo naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres gestuurd en is direct bruikbaar op het Wecandoo Platform bij de betaling van de Workshop.

De Gebruiker kan maximaal 35 personen sponsoren met een maximaal aantal personen dat daadwerkelijk hiervan gebruik maakt van 3 per dag. Wecandoo behoudt zich het recht voor de maximumaantallen te allen tijde te wijzigen.

Elke poging tot manipulatie van het sponsorsysteem kan leiden tot sluiting van het Account van de betrokken Gebruiker onder de voorwaarden van artikel 4.4. van deze Algemene Voorwaarden. Bovendien heeft Wecandoo controlemaatregelen voor sponsorcodes ingevoerd om fraude tegen te gaan. Wecandoo behoudt zich het recht voor om in geval van frauduleus gebruik elke sponsorcode die op sites van derden wordt gedetecteerd uit te schakelen.

9.3. Cadeaubonnen

De cadeaubon kan twee vormen aannemen:

 • Een “krediet”: de Gebruiker kiest een bedrag om aan de begunstigde aan te bieden en laat deze laatste vrij een Workshop te kiezen waaraan hij/zij wil deelnemen binnen de limiet van het beschikbare “krediet”. Het door de Gebruiker aan de begunstigde aangeboden “krediet” mag niet minder dan vijfentwintig (25) euro bedragen. Het “krediet” kan worden gebruikt of door de Begunstigde worden aangevuld om tegen een hogere prijs aan een Workshop deel te nemen.
 • Een Workshop: De Gebruiker kiest uit de op het Wecandoo Platform aangeboden Workshops de aan te bieden Workshop. Een cadeaubon kan dan alleen door de Begunstigde worden gebruikt om deel te nemen aan de door de Gebruiker gekozen Workshop.

De Gebruiker die een cadeaubon aanbiedt, kan kiezen voor ontvangst:

 • per post, ofwel een papieren cadeaubon voor een meerprijs van 5 euro (€).
 • per e-mail, ofwel een digitale bon. Voor deze optie worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden op het Wecandoo Platform. Om een cadeaubon te gebruiken, wordt de begunstigde uitgenodigd een Account aan te maken op het Wecandoo Platform en naar de sectie "Gebruik zijn cadeaubon" te gaan en vervolgens de promotiecode op de cadeaubon in te voeren.

Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

Cadeaubonnen kunnen (alleen) bij Wecandoo worden ingeruild tegen een of meer Workshops, maar worden niet terugbetaald.

Cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd met promotiecodes.

10.  ONTBINDINGSRECHT

Overeenkomstig de bepalingen van Nederlands consumentenrecht beschikt de Gebruiker over een recht om te ontbinden binnen een termijn van veertien (14) vrije dagen vanaf de dag van zijn bestelling, zonder opgave van redenen en zonder boetes.

De Gebruiker kan zijn ontbindingssrecht uitoefenen door een e-mail te sturen naar hello@wecandoo.com waarin hij/zij Wecandoo op de hoogte stelt van zijn duidelijke en ondubbelzinnige beslissing om af te zien van zijn online aankoop of door het herroepingsformulier in te vullen dat is opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden en dat per e-mail moet worden gestuurd naar "hello@wecandoo.com" of per post naar het adres van de vestiging van Wecandoo.

Zodra het ontbindingsverzoek door Wecandoo is ontvangen, ontvangt de Gebruiker per e-mail een bevestiging van de ontbinding.

Elke ontbinding in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel geeft recht op terugbetaling van het volledige door de Gebruiker betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Gebruiker Wecandoo op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing om te ontbinden.

11.  VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

Wecandoo neemt niet deel aan de Workshops. Verplichtingen in verband met de uitvoering van de Workshop bestaan alleen tussen de Ambachtsman en de Gebruiker, in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Wecandoo draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid in verband met het onderhandelen over, afsluiten van en uitvoeren van contracten met betrekking tot het houden van de Workshops en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit en het goede verloop van de door de Ambachtslieden geleverde Workshops.

In het bijzonder oefent Wecandoo geen systematische controle uit en aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid met betrekking tot:

 • Kwaliteit, wettelijke naleving of geschiktheid van de werkplaatsen van de Ambachtsman.
 • Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie met betrekking tot de Workshops of de identiteit van de Ambachtsman.
 • Kwalificaties van de Ambachtsman.

In het geval van een geschil tussen een Gebruiker en een Ambachtsman over een Workshop, wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met Wecandoo via het volgende e-mailadres: contact@wecandoo.com. De oplossing van dit geschil valt echter uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de Ambachtsman.

De Gebruiker heeft tevens het recht een geschil voor te leggen aan een bemiddelingsinstantie waarbij de Ambachtsman is aangesloten.

Wecandoo aanvaardt geen andere verplichtingen dan die welke verband houden met haar rol als tussenpersoon en exploitant van het Wecandoo Online Platform. Wecandoo kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie niet garanderen.

Het Wecandoo Platform is in principe 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk. Niettemin kan de toegang tot het Wecandoo Platform worden opgeschort onder de in artikel 7.1. vermelde voorwaarden, zonder dat Wecandoo hiervoor aansprakelijk is.

In het bijzonder is Wecandoo niet aansprakelijk voor:

 • schade als gevolg van technische, computer- of compatibiliteitsproblemen of storingen van het Wecandoo Platform met welke hardware of software dan ook;
 • directe of indirecte, materiële of immateriële, voorzienbare of niet te voorziene schade als gevolg van het gebruik of moeilijkheden bij het gebruik van het Wecandoo Platform of haar diensten;
 • De intrinsieke kenmerken van Internet, met name het gebrek aan betrouwbaarheid en veiligheid van de informatie die er circuleert.

12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wecandoo is verplicht de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na te leven, zijnde Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna samen "de GDPR").

Wecandoo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op het Wecandoo Platform worden geïmplementeerd.

Bij de registratie en het gebruik van het Platform verstrekt de Gebruiker rechtstreeks diverse persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een gebruikersaccount, zoals de voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, postcode van de Gebruiker.

indien de Gebruiker ervoor kiest een account aan te maken met behulp van de automatische registratiedienst van Facebook of Google, worden de inloggegevens via deze diensten van derden door de verantwoordelijke voor de verwerking verzameld.

- personalisatiegegevens van het profiel van de gebruiker (bv. foto).

- gegevens die nodig zijn voor de betaling van Workshops.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet persoonsgegevens verzamelen zoals hierboven beschreven voor specifieke verwerking:

 • aanmaken van het gebruikersaccount;
 • verbinden van Gebruikers met de Ambachtsman;
 • follow-up van de relatie met de Gebruiker en de behandeling van geschillen;
 • verwerking ten behoeve van de technische werking van het Wecandoo Platform;
 • communiceren met de Gebruiker over geboekte Workshops.

Gegevens verzameld of verwerkt tijdens het gebruik van het Wecandoo Platform door de Gebruiker zijn bestemd voor Wecandoo, haar onderaannemers en Ambachtslieden.

In overeenstemming met de GDPR stelt Wecandoo alles in het werk om de veiligheid van de van Gebruikers verzamelde persoonsgegevens te garanderen. Meer bepaald zal Wecandoo technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen en om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Persoonlijke gegevens worden door Wecandoo bewaard voor bewijsdoeleinden of om het Account opnieuw te activeren, gedurende een periode van maximaal drie (3) jaar vanaf de beëindiging van het Account.

De maximale bewaartermijn is van toepassing tenzij vóór het verstrijken van die termijn een verzoek tot verwijdering wordt ingediend.

Overeenkomstig de GDPR heeft de Gebruiker de volgende rechten: recht op toegang tot en rectificatie van zijn/haar gegevens, recht op verzet tegen het verzamelen en verwerken van zijn gegevens, recht op het wissen van zijn gegevens, recht op beperking van het verzamelen en verwerken van zijn gegevens, recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens .

De Gebruiker heeft ook het recht om zijn instructies met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens na zijn overlijden mee te delen.

Deze verschillende rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan Wecandoo op het adres bonjour@wecandoo.com. Voor het beantwoorden van het verzoek kan Wecandoo om een identiteitsbewijs vragen. Er wordt gespecificeerd dat bepaalde gegevens in bepaalde omstandigheden van deze verzoeken kunnen worden uitgesloten, indien Wecandoo de gegevens van de Gebruiker moet blijven verwerken om legitieme belangen te dienen of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast kan Wecandoo op het Wecandoo Platform links naar externe websites of bronnen opnemen. Wecandoo is niet verantwoordelijk voor de handelwijze van daarbij betrokken derden met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Wecandoo is de heer Grégoire HUGON met wie contact kan worden opgenomen op het volgende adres: contact@wecandoo.com.

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de bescherming van persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Meer informatie is te vinden op het volgende adres [link naar privacybeleid].

13. TELEMARKETING

Wecandoo verplicht zich om niet over te gaan tot het voor doeleinden van telemarketing benaderen van personen, rechtstreeks of via een derde die voor zijn rekening handelt, die ingeschreven staan op een relevante Nederlandse lijst (met inbegrip van het bel-me-niet-register), behalve in het kader van een lopend contract.

Lopende contracten zijn lopende contracten voor bepaalde of onbepaalde duur die niet zijn opgezegd.

14.  INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Wecandoo Platform, zijn algemene structuur, zijn inhoud, en in het bijzonder foto's en video's van Workshops en documentatie daarover, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van alle auteursrechten, rechten op octrooien, handelsmerken, ontwerpen en modellen, databanken, domeinnamen en alle andere bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten, nationaal en/of internationaal) en zijn het exclusieve eigendom van Wecandoo.

Deze Algemene Voorwaarden geven de Gebruiker geen eigendomsrechten op het Wecandoo Platform, de inhoud ervan en in het bijzonder de foto's en video's van de Workshops en op de documentatie die in het kader van dit contract wordt doorgegeven. Het tijdelijk gebruik van het Wecandoo Platform onder de voorwaarden voorzien in deze Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als de overdracht of licentie van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker. Bijgevolg zal de Gebruiker zich onthouden van elk ongeoorloofd gebruik door de Onderneming van de hierboven vermelde elementen, en meer in het algemeen van alle beschermde elementen, en op concurrerende sites.

Logo en naam van Wecandoo op het Wecandoo Platform zijn geregistreerde handelsmerken en behoren toe aan Wecandoo.

Elke weergave, reproductie en/of exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van handelsmerken, van welke aard dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wecandoo.

Het is de Gebruiker verboden:

 • merken en/of domeinnamen die de uitdrukking "Wecandoo" bevatten, alleen of met figuratieve elementen, te deponeren of registreren.
 • hun bedrijfsnaam, handelsnaam of uithangbord te veranderen in een naam die de zin "Wecandoo" bevat.

15.  MEDIATION

Voor elk geschil tussen een Ambachtsman en een Gebruiker kan Wecandoo, op verzoek van de een of de ander, optreden als tussenpersoon om een minnelijke oplossing voor het geschil te vinden.

16.  ALGEMENE BEPALINGEN

Elk beding van deze Algemene Voorwaarden dat door een bevoegde rechter nietig wordt verklaard, wordt buiten werking gesteld, maar de ongeldigheid ervan tast de overige bepalingen of de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel of de rechtsgevolgen daarvan niet aan.

Elke kennisgeving voorzien in deze Algemene Voorwaarden moet door de Gebruiker worden gedaan aan Wecandoo per e-mail op het volgende adres contact@wecandoo.com of via het contactformulier toegankelijk op het Wecandoo Platform.

Wecandoo behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die tussen de Gebruiker en Wecandoo ontstaan, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een bedrijf van zijn keuze, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van elke Gebruiker nodig is. 

17.   WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wecandoo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te herzien om zich aan te passen aan technologische en commerciële ontwikkelingen en aan de geldende regelgeving.

Elke wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal aan de Gebruikers worden meegedeeld door een publicatie op het Wecandoo Platform. 

18. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Indien de Gebruiker een consument is zijn de dwingende Nederlandse voorschriften inzake consumentenbescherming van toepassing.

Tot beslechting van geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost is in eerste aanleg de rechtbank te Amsterdam bevoegd.

Indien de Gebruiker echter geen consument is, wordt de bevoegdheid tot geschilbeslechting toegekend aan de Rechtbank van Koophandel van Parijs.